نمایش یک نتیجه

رابط مساوی اتصالات آبیاری

 180,000 8,455,000
کاربرد : اتصال لوله های هم قطر  پلی اتیلن به یکدیگر