محصولات ما


پویاپلاست  طیف گسترده ای از وسایل و تجهیزات در جهت پیاده سازی روشهای نوین آبیاری و آبرسانی را ارائه داده است. 

محصولات پویا پلاست را می توان در  اجرای سیستمهای آبیاری قطره ای ، بارانی ، گلخانه ای ، انتقال آب ، انتقال  فاضلاب و همچنین انتقال سیالات صنعتی مورد استفاده قرار داد.

اتصالات پیچی
اتصالات جوشی
کمربندها
اتصالات و شیرهای نوار آبیاری
اتصالات و تجهیزات آبیاری

با توجـه بـه اهمیت صرفه جویی مصرف آب خصوصا در بخش کشاورزی بعنـوان موثرتریـن راه دستیابی بـه خودکفایـی و امنیت غذایـی ، شـرکت پویاپلاست در اواخـر دهـه شـصت در زمنیـه تولیـد انـواع اتصالات و تجهیـزات آبیاری وآبرسانی مشغول به فعالیت گردید .

در حـال حاضـر توليـدات ایـن شـرکت شامل اتصـالات رزوه ای لولـه هـای پـلـی اتیلن از سایز ۲۰ تا ۱۲۵ میلیمتر ، اتصالات جوشی از سایز ۶۳ تا ۲۵۰ میلیمتر و اتصالات کمربنـدی از سایز ۲۵ تا ۲۵۰میلیمتر و همچنین انواع اتصالات آبیاری و قطره چکانها ، انواع شیرها و اتصالات نوارهای آبیاری و ملزومات نصب می باشد .

توجـه مسـتمر بـه ارتقاء کیفیـت ، نوآوری ، توسعه امکانات تولید و بهره گیری ازبهترین و مناسب تریـن مـواد اولیـه ، مجـرب تـریـن نیروها و جدیدتریـن فـن آوریها در تولیـد انـواع اتصالات و تجهیزات آبیاری وآبرسانی که مبتنی بر سـالها تجربـه بـوده اینـک پویاپلاسـت را بـه اذعـان مـصـرف کنندگان در زمـره برتریـن تولیدکنندگان این محصولات در کشـور قـرار داده اسـت کـه ایـن دستاورد با اخذ سه گواهینامـه اسـتاندارد تشویقی از سازمان ملـی اسـتاندارد در زمینـه تولیـد اتصالات پیچی ، اتصالات جوشی ، بستهای کمربندی و همچنین گواهـی تائیدیه ازمرکـز آزمـون وزارت جهاد کشاورزی و گواهینامـه مدیریت کیفیـت ISO میسرگردیده است.