اتصالات پیچی مورد استفاده در سیستمهای آبیاری تحت فشار

نمایش دادن همه 12 نتیجه

بست ماده اتصالات آبیاری

 121,000 4,705,000
کاربرد : اتصال لوله پلی اتیلن به رزوه (دنده) خارجی

بست نر اتصالات آبیاری

 109,000 5,200,000
کاربرد : اتصال لوله پلی اتیلن به رزوه (دنده) داخلی

دربوش انتهائی اتصالات آبیاری

 107,000 4,497,000عدد
کاربرد : بستن لوله های پلی اتیلن

رابط تبدیلی اتصالات آبیاری

 219,000 4,695,000
کاربرد : اتصال لوله های پلی اتیلن با اقطار مختلف به یکدیگر

رابط مساوی اتصالات آبیاری

 180,000 8,455,000
کاربرد : اتصال لوله های هم قطر  پلی اتیلن به یکدیگر

زانو ماده اتصالات آبیاری

 496,000 4,377,000
کاربرد : اتصال  لوله پلی اتیلن به رزوه (دنده) خارجی با زاویه 90 درجه

زانو مساوی اتصالات آبیاری

 185,000 6,489,000عدد
کاربرد : اتصال  لوله پلی اتیلن با زاویه 90 درجه

زانو نر اتصالات آبیاری

 121,000 4,349,000عدد
کاربرد : اتصال لوله پلی اتیلن به رزوه (دنده) داخلی با زاویه 90 درجه

سه راه ماده اتصالات آبیاری

 212,000 1,697,000عدد
کاربرد : انشعاب لوله پلی اتیلن به رزوه (دنده) خارجی

سه راه مساوی اتصالات آبیاری

 269,500 9,810,000عدد
کاربرد : انشعاب هم قطر از لوله پلی اتیلین

سه راه نر اتصالات آبیاری

 248,000 1,599,000
کاربرد : انشعاب لوله پلی اتیلن به رزوه (دنده) داخلی

مغزی اتصالات آبیاری

 140,000 524,000عدد
کاربرد : اتصال رزوه (دنده) داخلی به داخلی