اتصالات پیچی (15)

اتصالات جوشی (7)

کمربندهای اتصالات آبیاری (1)

اتصالات آبیاری قطره ای (9)

اتصالات و شیرهای نوارهای آبیاری (تیپ) (14)

اتصالات و شیرهای نوارهای آبیاری (تیپ)

اتصالات و شیرهای آبیاری جهت اتصال به انواع نوارهای آبیاری (لوله های تیپ) شامل مهره ای ، بوشی ، لوله های پلی اتیلن 16 و . . . .