نمایش یک نتیجه

رابط تبدیلی اتصالات آبیاری

 219,000 4,695,000
کاربرد : اتصال لوله های پلی اتیلن با اقطار مختلف به یکدیگر