اتصالات پیچی (15)

اتصالات جوشی (7)

کمربندهای اتصالات آبیاری (1)

اتصالات آبیاری قطره ای (9)

اتصالات و شیرهای نوارهای آبیاری (تیپ) (14)

اتصالات آبیاری ، رابط لوله پلی اتیلن