مونتاژ و بسته بندی

واحد مونتاژ و بسته بندی حلقه بین دو انبار محصول حین تولید و انبار محصول نهائی می باشد .
مطابق با دستورالعمل گردش کار در واحد مونتاژ و بسته بندی و فرم سفارش واحد بازرگانی ، قطعات از انبار به واحد مونتاژ ارسال و پس از تائید واحد کنترل کیفیت و بررسی ظاهری توسط اپراتور مونتاژ و به قسمت بسته بندی رفته و بصورت کیسه یا کارتن برچسب خورده و تائید نهایی شده و به انبار محصول نهایی انتقال می یابد .