اتصالات پیچی (15)

اتصالات جوشی (7)

کمربندهای اتصالات آبیاری (1)

اتصالات آبیاری قطره ای (9)

اتصالات و شیرهای نوارهای آبیاری (تیپ) (14)

133,000 6,370,000 
146,000 5,765,000 
213,000 10,560,000 
251,000 5,790,000 
289,000 1,924,000 
325,000 12,040,000 عدد
260,000 1,960,000 
253,000 2,100,000 عدد
316,000 8,020,000 
2,242,000 3,995,000 
219,000 8,074,000 عدد
149,000 5,435,000 عدد